Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Απολογισμός επιτροπής θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών Π.Ε. Φλώρινας

Απολογισμός επιτροπής θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών Π.Ε. Φλώρινας
Η Επιτροπή Θεμάτων Γης κι Επίλυσης Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που συγκροτήθηκε με την αριθ. 7051/17-7-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. Β’ 2239/2-8-2012 ) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 4561/28-5-2013 απόφαση Περιφερειάρχη (Φ.Ε.Κ. τ.Υ.0.Δ.Δ./ 453/ 20-9-2013) και στελεχώνεται από τους:
1. Κόρδα Κων/νο, ως Πρόεδρο
2. Νικολαίδη Χρήστο, ως μέλος
3. Ευάγγελο Δημόπουλο, ως μέλος
και με Γραμματέα αυτής τον Γκίλου Ναούμ, υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας, κατά το Β΄ εξάμηνο του 2013:


Α. Πραγματοποίησε πενήντα έξι (56) δημοπρασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012, κατά τις οποίες εκμισθώθηκαν τριακόσια σαράντα επτά (347) περίπου στρέμματα δημόσιας γης. Το χρονικό διάστημα μίσθωσης κυμαίνεται από 5 έτη έως 25 έτη.
Β. Παραχώρησε την χρήση σαράντα τεσσάρων (44) αγροτικών ακινήτων σε ανέργους και νέους αγρότες συνολικής εκτάσεως τετρακοσίων πενήντα (450) στρεμμάτων για είκοσι πέντε έτη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4061/2012.
Γ. Διενήργησε τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εκμισθωθεί , βάσει του άρθρου 198 του Ν. 4099/2012 , έκταση δύο χιλιάδων (2.000) περίπου στρεμμάτων σε εβδομήντα πέντε (75) κατ΄ επάγγελμα αγρότες.
Δ. Πραγματοποίησε δεκαοκτώ (18) συνεδριάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Ν. 4061/2012 κατά τις οποίες κρίθηκαν δικαιούχοι , αυθαίρετοι κάτοχοι ακινήτων κυριότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, συνολικής έκτασης πεντακοσίων (500) περίπου στρεμμάτων.
Το συνολικό όφελος για το Δημόσιο από την διαχείριση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) στρεμμάτων ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.00) ευρώ ενώ το όφελος από τις μισθώσεις σε ορίζοντα δεκαετίας θα ξεπεράσει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου