Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Φλώρινα: Η δεύτερη «μεγάλη» Κυριακή!Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»  αποπνέει αισιοδοξία και αξίες,  συστρατεύτηκαν ανεξάρτητοι πολυσυλλεκτικοί υποψήφιοι όλων των κοινωνικών και πολιτικών στρωμάτων χωρίς εξαρτήσεις και πολιτικές δεσμεύσεις, μόνη δέσμευση την προσφορά τους για την Φλώρινα και τη θέληση τους για δουλειά.
Ο Γιάννης Βοσκόπουλος είναι Φλωρινιώτης  με αξιόλογη επαγγελματική παρουσία και μεγάλη  προσφορά  στα κοινωνικοπολιτικά του νομού μας.
Είναι δοκιμασμένος στην τοπική αυτοδιοίκηση και πετυχημένος πολιτικός μηχανικός.
Ανεξάρτητος και αυτόνομος με μεγάλη έμπειρος στα Δημοτικά θέματα, αντικειμενικός  και τεχνοκράτης.
Ο Δήμος Φλώρινας αυτή την εποχή χρειάζεται ένα υπεύθυνο άνθρωπο με γνώστη των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Ήρθε  η ώρα που πρέπει να αποφασίσουμε  για τον υποψήφιο δήμαρχο της δεύτερης Κυριακής, στο ερώτημα πώς να επιλέξω τον καλύτερο, όταν έχω δύο επιλογές απαντώ… αυτός που αποδεδειγμένα θα τελειώσει την τηλεθέρμανση, που θα εξαντλήσει την πενταετία με υπεύθυνη πολιτική διοίκηση, αυτός που μπορεί να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και απορρόφηση περισσότερων κονδυλίων ανάπτυξης και νέα προοπτική στην Πόλη μας, αυτός που κάνει μεγάλα  έργα, για χώρους πράσινου, για δρόμους χωρίς λακκούβες και άσφαλτο, για στήριξη του Αθλητισμού και του Πολιτισμού για μικρότερους  φόρους και περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη στους Δημότες.

Υ.Γ: Να προσέχετε πως φέρεστε στους ανθρώπους, η ζωή έχει τάσεις να επιστρέφει συμπεριφορές!

Σπύρος Α. Ηλιάδης
Δημοσιογράφος.
Εκδότης ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.
τ. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
TV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του συνδυασμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                  Φλώρινα, 22-05-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην ανοιχτή συγκέντρωση του συνδυασμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 στις 21:00 μπροστά από το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού, στον πεζόδρομο της πόλης (Π. Μελά 53). 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                           
Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97   
Τ.Κ.:53100

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ      
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ: 2385351010
Fax: 2385044628
Email: press@cityoflorina.gr
                                                                                                    
Φλώρινα, 22-05-2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

              Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων, για την  κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101

Δήμος Φλώρινας

Φλώρινα
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας)
8 ΜΗΝΕΣ
3
103

Δήμος Φλώρινας

Φλώρινα
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ
2
103

Δήμος Φλώρινας

Φλώρινα
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ
10

            Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 67 ετών.

            Για τις ανωτέρω θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων του νομού Φλώρινας, λόγω παραμεθορίου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν.4057/2012).

            Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ.531 00 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,  υπόψιν κ.κ. Ιωαννίδου Κασσιανής,  Καδρέφη Νικολάου, Σμπιλή Ελένης, (τηλ. επικοινωνίας: 23853 51027).

            Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φλώρινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
            Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ3)» βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φλώρινας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr, απ’ όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.


                                                                                                                         
                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ  Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
              ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                  Φλώρινα, 22-05-2014

              ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         

                                                                                                                                                Αριθ.  Πρωτ. - 305 -
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                
Αρ. Πρόσκλησης: -16-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 27 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ σε τακτική συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ποιοί εκλέγονται σήμερα δημοτικοί σύμβουλοι από τον συνδυασμό του ΣΤΑΘΗ


ΦΛΩΡΙΝΑ
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 1086
ΡΑΣΑΪΚΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ,   638
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 629
ΤΣΙΩΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 583

ΠΕΡΑΣΜΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 909
ΣΕΧΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 713

ΜΕΛΙΤΗ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 786
ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 582

ΚΛΕΙΝΕΣ
ΚΩΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Εκπαιδευτικός 326

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ


ΚΛΕΙΝΕΣ

ΜΕΛΙΤΗ

ΠΕΡΑΣΜΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΤ για την Ελιά


Ψηφίζουμε ΕΛΙΑ για μια δημοκρατική Ευρώπη.
            Στις εκλογές της Κυριακής 25 του Μάη ψηφίζουμε για την Ελλάδα. Ψηφίζουμε για την Ευρώπη.

Γιώργος Δακής από τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου: «Δεν διαπραγματευόμαστε το Δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ»


Κοζάνη, 22-5-2014


Δελτίο Τύπου


Γιώργος Δακής από τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου:
«Δεν διαπραγματευόμαστε το Δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ»


Υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα της ΔΕΗ τάχθηκε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, σε συνάντηση που είχε σήμερα με στελέχη και εργαζόμενους στον Ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου.

Νοοτροπία


Νοοτροπία: ΦΛΩΡΙΝΑ
Περίοδος εκλογών. Προβληματισμοί για τον τόπο και τον συνάνθρωπο(όσοι κοιτάμε τον άλλον σαν συνάνθρωπο και όχι σαν σημείο του ορίζοντα). Ενώ η εποχή απαιτεί αλλαγές, εμείς συνεχίζουμε να ψηφίζουμε με τα ίδια ακριβώς κριτήρια(30 χρόνια κι ακόμα καλά βαστούν). Προσπαθούμε να αναλύσουμε πρόσωπα και καταστάσεις, οράματα και φιλοδοξίες για να σταυρώσουμε σωστά. Έλα όμως που τα οράματα και οι ιδέες

Κάντε το φόβο τους πραγματικότητα - στηρίξτε το Λαϊκό Σύνδεσμο-Χρυσή Αυγή


Περιφανή Νίκη κατήγαγε το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα καθ' άπασαν την ελληνική επικράτεια, στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές . Όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι φορούσαν την προβιά του «ανεξάρτητου» συνδυασμού/υποψηφίου, για να εξαπατήσουν τον Ελληνικό Λαό, χιλιάδες αγωνιστές της Εθνικής και Κοινωνικής Ιδέας συστρατεύθηκαν κάτω από τις Σημαίες του Λαϊκού Εθνικισμού, δηλώνοντας συνειδητά και καθάρια Πολιτικοί Στρατιώτες εκείνης της Ιδέας που νομοτελειακά πλέον, πρόκειται να κυριαρχήσει.

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας


Από το 2006, τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία έχουν επιβραβεύσει την αριστεία όσον αφορά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν διαγωνισθεί περισσότερα από 2.500 έργα, στηρίζοντας από κοινού τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων επιχειρήσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΄΄ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΄


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
“ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ”

H Aκαδημία Καλαθοσφαίρισης Φλώρινας  “Αμύντας Σκοπιάς”  ευχαριστεί  την επιχείρηση ILLYA’ S coffe time και προσωπικά τον κ. Ηλία Χάσο για την ευγενική του προσφορά υλικού ενδυμασίας στους μικρούς μας αθλητές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 28-05-14


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση       : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.       : 501 00                                               Κοζάνη,    21 Mαϊου  2014
Τηλέφωνο       : 24610 52620                                     Αρ. Πρωτ. 440
Fax                  : 24610 52622
Email             : info.ps@pdm.gov.gr

Προς:  1.Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 
   κ. Γιώργο Δακή
2. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
    κ.  Γεώργιο Δασταμάνη
3. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
    κ.  Δημήτριο Σαββόπουλο
4. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
    κ.  Ιωάννη Σόκουτη
5. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
    κ.  Δημήτριο Ηλιάδη
6.Τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
    Μακεδονίας :

Ο Γιώργος Δακής στον ANT1

Ο Γιώργος Δακής στον ANT1, την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014.

Μεγάλος πανικός στο στρατόπεδο του Στάθη.


Με παρεμβάσεις τους π[προσπαθούν να μην δημοσιευθούν τα αποτελέσματα επισήμως αυτή την εβδομάδα για να κοροϊδέψουν και άλλο τους υποψηφίους τους.
Ο κόσμος δεν είναι  χαζός.
Επειδή ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλεγμένων στη τσούσκα και φάνηκε ο εξευτελισμός που έκαναν σε πολλούς υποψηφίους τους, προσπαθούν με διάφορα  βρώμικα τεχνάσματα και χρησιμοποιώντας και την ΚΡΟΥΑ ΚΡΟΥΑ να διαδίδουν ψεύτικα σενάρια  για το ποιος  εκλέγεται από τον συνδυασμό του Βοσκόπουλου.

Ας ασχοληθούν με τον συνδυασμό τους , ο κόσμος δεν είναι βλάκας. Και  δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένας συνδυασμό ός αν είναι πρώτος θα βγάλει λιγότερους εκλεγμένους. Αυτά τα βρώμικα σενάρια δεν περνάνε.

Δήλωση του Κ. Θεοδωρίδη για τα αρχαία


Συνδημότες και συνδημότισσες.
Φίλες και φίλοι άνεργοι και εργαζόμενοι στα αρχαία.
Τα ψέματα τελείωσαν! 

Ημερίδα για την «προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών στο σχολείο»


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, η ημερίδα που διοργάνωσαν το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Συμβουλευτικός Σταθμός

Έργα μαθητών του 2ου γυμνασίου Φλώρινας (video)


Παρουσιάστηκε χθες η έκθεση εργασιών των μαθητών της Γ' τάξης του 2ου γυμνασίου Φλώρινας, στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής. 

Έργα των μαθητών του 1ου γυμνασίου Φλώρινας (video)

Δύο ξεχωριστές εκθέσεις των μαθητών του 1ου γυμνασίου Φλώρινας παρουσιάζονται από χθες στο γυμναστήριο του σχολείου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι εκθέσεις: 

Ο Π. Καμμένος στον ΑΗΣ Μελίτης (video)

«Όποιος την πρώτη φορά πιστεύει σε ένα ψέμα, την ευθύνη την έχει αυτός που λέει το ψέμα. Όταν κάποιος πιστεύει δεύτερη φορά τον ίδιο άνθρωπο που λέει το ψέμα, τότε φταίει ο ίδιος», δήλωσε ο κ. Καμμένος από τη Φλώρινα. 

Απάντηση στις ανυπόστατες κατηγορίες του ΚΚΕ για δήθεν φθορές στην παράγκα τους.


Η Περιφερειακή Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή, διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα ότι στελέχη ή υποστηρικτές μας προέβησαν σε αναγραφή συνθημάτων ή σε φθορές στο προεκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας.

Επίσκεψη στην Κοζάνη του κου. Βασίλη Χαλβατζούλη, υποψήφιου Ευρωβουλευτή με την Χρυσή Αυγή.


Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Λαϊκό Σύνδεσμο-Χρυσή Αυγή, κος. Χαλβατζούλης Βασίλειος επισκέφθηκε την Κοζάνη στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα για τις Ευρωεκλογές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ Σ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας της 18ης Μαΐου, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς, όλες τις φίλες και τους φίλους, που με τίμησαν και με στήριξαν σ΄αυτήν μου την προσπάθεια. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά τα μηνύματα σας και μου δίνουν τη δύναμη να συνεχίσω με τον ίδιο ενθουσιασμό. Έκανα τον αγώνα μου αποστασιοποιημένος από κομματικές γραμμές με μόνη μου σκέψη τον τόπο μας, τη Φλώρινα.
Ευχαριστώ επίσης, όλους τους συνυποψήφιους του συνδυασμού μας «Η Συμμαχία των Πολιτών για τη Δ.Μακεδονία», για τον όμορφο και ανιδιοτελή αγώνα που δώσαμε που είμαι βέβαιος πως θα δικαιωθεί και θα ολοκληρωθεί νικηφόρα, την Κυριακή στις 25 Μαΐου.

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Φλώρινας

Γιάννης Σ. Κωνσταντίνου 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                  Φλώρινα, 21-05-2014

Με αφορμή την εορτή των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Δήμαρχος Φλώρινας και υποψήφιος Δήμαρχος του συνδυασμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ», κ. Γιάννης Βοσκόπουλος επισκέφθηκε την Τρίτη 20 Μαΐου2014 , συνοδευόμενος από υποψηφίους του συνδυασμού,   τις Τοπικές Κοινότητες Νίκης, Παπαγιάννη και Λόφων, καθώς και την τοπική κοινότητα Κάτω Κλεινών.

Το πρωί της Τετάρτης, 21 Μαΐου2014, επισκέφθηκαν τη λαϊκή αγορά της Φλώρινας και τα γύρω καταστήματα.

Hλεκτρονική Τιμολόγηση τα οφέλη, οι υπηρεσίες & οι εναλλακτικές


Η ηλεκτρονική τιμολόγηση συμβάλλει στη μείωση της φοροδιαφυγής, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των ελληνικών επιχειρήσεων, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία, στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης.

Γιώργος Δακής από την Πτολεμαΐδα: Απτή πραγματικότητα τα μεγάλα έργα στην Εορδαία και όχι ανέξοδες υποσχέσεις


Κοζάνη, 21-5-2014Δελτίο Τύπου

Γιώργος Δακής από την Πτολεμαΐδα:
Απτή πραγματικότητα τα μεγάλα έργα στην Εορδαία
και όχι ανέξοδες υποσχέσεις


Συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ παραχώρησε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, την Τετάρτη 21 Μαΐου, στο Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας.

Ο κ. Δακής μεταξύ άλλων σημείωσε: