Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΑπό την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας ανακοινώνεται  παράταση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  που αφορά  στη δράση 1.1  Βιολογική Γεωργία του Μέτρου Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης( ΠΑΑ ) 2007-2013 που έχει ως στόχο. Την προστασία των φυσικών πόρων και την διατήρηση της βιοποικιλότητας ,  την αειφόρο ανάπτυξη και την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα . 
Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά η νομικά πρόσωπα  τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις . Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
(ΜΑΑΕ) ως: α) επαγγελματίες αγρότες β) κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις αα. Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος. ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 16/01/2012 έως 30/03/2012.
Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή στη   Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας, ή στο ΚΕΠΠΥΕΛ ,ή στις κατά τόπους ΕΑΣ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τις   Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών & την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Φλώρινας καθώς και  από τις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων,www.minagric.gr την ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr  και  στην Δ/νση του Εθνικού Τυπογραφείου  www.et.gr    . 
Πληροφορίες 2385350551
Φλώρινα 13 Μαρτίου 2012
Ανακοίνωση Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου