Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ


Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου  03  Μαΐου 2012 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  18 :00  σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το άρθρο 95   του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:


1.Αίτημα προς την περιφέρεια δυτ. Μακεδονίας για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στον Δήμο Αμυνταίου Νομού Φλώρινας για την
μετεγκατάσταση της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων.
2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αιτήσεις επαγγελματιών για μείωση μισθωμάτων καταστημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου
3.      Τροποποίηση της με αριθμό απόφασης δημοτικού συμβουλίου 28/12  που αφορά την συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στην Αναπτυξιακή σύμπραξη «Αειφόρος Φλώρινα»στην με αριθμό 932/26-03-12 ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων «Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του θεματικού ΄Αξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συγχρηματοδοτουμένων από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο.
4.      Συζήτηση και λήψη  απόφασης για μακροχρόνια μίσθωση βοσκότοπων.
5.      ΄Εγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης της οικονομικής επιτροπής περί υλοποίησης του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου Αμυνταίου.
6.      Ορισμός υπαλλήλων για συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβής υλικών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών του Συνδέσμου ΄Υδρευσης Ολυμπιάδας-Γαλάτειας-Αναργύρων.
7.΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα –πρ’ωην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» στα πλαίσια του ΄Αξονα Προτεραιότητας 1.Enhancement of cross-border economic development μέτρο  1.2 με τίτλο πρότασης Ενθαρρύνοντας ενέργειες ενεργειακής αποδοτικότητας στη διασυνοριακή περιοχή μέσω μεταφοράς γνώσης για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.
8.΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα –πρ’ωην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» στα πλαίσια του ΄Αξονα Προτεραιότητας 1.Enhancement of cross-border economic development μέτρο 1.3  με τίτλο πρότασης Προώθηση βιώσιμου-αειφόρου τουρισμού.
9.΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα –πρ’ωην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» στα πλαίσια του ΄Αξονα Προτεραιότητας 1.Enhancement of cross-border economic development μέτρο 1.3  με τίτλο πρότασης Οι κοινές ενέργειες στην ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού με τη σύνδεση της άγριας φύσης στην περιοχή του βουνού peristeri (βουνά Verno, Varnountas και Baba)
10.  ΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα –πρ’ωην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» στα πλαίσια του ΄Αξονα Προτεραιότητας 2..Enhancement of the environmental resources and cultural heritage of the programme area μέτρο  2.1 με τίτλο πρότασης «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός web-based δυναμικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και πληροφοριακού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή για την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος».
11.  ΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα –πρ’ωην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» στα πλαίσια του ΄Αξονα Προτεραιότητας 2..Enhancement of the environmental resources and cultural heritage of the programme area μέτρο  2.1 με τίτλο πρότασης «Σχέδια Ασφάλειας υδάτων ως υποστηρικτικό εργαλείο «Καλής Πρακτικής» για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 στις περιοχές Αμυνταίου και Μπίτολα.».
12.  ΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα –πρ’ωην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» στα πλαίσια του ΄Αξονα Προτεραιότητας 2..Enhancement of the environmental resources and cultural heritage of the programme area μέτρο  2.2 με τίτλο πρότασης
      Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς.
13.  ΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα –πρ’ωην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» στα πλαίσια του ΄Αξονα Προτεραιότητας 2..Enhancement of the environmental resources and cultural heritage of the programme area μέτρο  2.2 με τίτλο πρότασης
Βελτίωση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του προγράμματος.
14.  Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αμμοχαλικόστρωση δρόμων ΤΔ Αετού»
15.  Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών οδών ΤΔ Αετού»
16.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΤΔ Βαλτονέρου» προϋπολογισμού μελέτης 148.000,00€.
17.  Λήψη απόφασης για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στη Δυτική Μακεδονία, για το έτος 2012» και ορισμό εκπροσώπου με τον νόμιμο αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή.
18.  Καθορισμός χρήσης παραχωρηθείσας Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Νυμφαίου.
19.  Μετάβαση υπαλλήλου του Δήμου Ιωάννη Σαπουντζή στο εξωτερικό.
20.  Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού αγωγού λυμάτων Τ.Κ. Ασπρογείων».
21.  Παραλαβή της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού αγωγού λυμάτων Τ.Κ. Πεδινού».
22.  Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου και έγκριση 1ου Α.Π.Ε., του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος»
23.  Έγκριση παράτασης και έγκριση ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΛΕΧΟΒΟΥ)
24.  Έγκριση  ΑΠΕ και παράταση του έργου: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΛΕΧΟΒΟΥ)
25.  Έγκριση της μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
26.  Έγκριση παράτασης του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ
27.  Παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Πεδινού για Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης.
28.  Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση οικοπέδων ΤΔ Λιμνοχωρίου για μετεγκατάσταση ή δημιουργία νέων σταυλικών εγκαταστάσεων.
29.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων του αναδασμού (Βαρικού)» προϋπολογισμού 15.000,00€.
30.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις εντός του οικισμού (Βαρικού)» προϋπολογισμού μελέτης 15.000,00€.
31.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου (Βαρικού)» προϋπολογισμού μελέτης 11.916,00€.
32.  ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση-συντήρηση παλαιών κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.000,00€
33.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση –βελτίωση Γυμνασίου Αετού» προϋπολογισμού μελέτης 250.000,00€
34.  ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Στέγης στο Γυμνάσιο».
35.  Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ.
36.  Καθορισμός επιδόματος από τα έσοδα παράβολων των αλλοδαπών σε υπαλλήλους του Δήμου για το έτος 2011
37.  Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2012 της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
38.  Συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου για την παραχώρηση στη ΔΗ.Κ.Ε.Α είκοσι (20) στολών της  Μπάντας του Δήμου Αμυνταίου.
39.  Τροποποίηση προϋπολογισμού  και έγκριση διάθεσης Ιδίας Συμμετοχής για την υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου.
40.  Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.
41.  Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου