Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                  

                                                   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863
                                                                     Ἀριθμ. Πρωτ.: 1341

                                                                                Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 18ῃ Σεπτεμβρίου 2013
Πρὸς
τὸν Ἐντιμότατον
κ. Γεώργιον Καλαντζῆν
Γενικὸν Γραμματέα Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς


          Ἐντιμότατε Κύριε Γενικὲ Γραμματεῦ,
Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1978 καὶ χάρις εἰς τὰς ἀόκνους ἐνεργείας τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος, πνευματικοῦ πατρὸς καὶ προκατόχου ἡμῶν, ἐπισκόπου Αὐγουστίνου, λειτουργεῖ εἰς τὴν πόλιν τῆς Φλωρίνης Μέσον
Ἐκκλησιαστικὸν Φροντιστήριον (ΦΕΚ 153/τ. Α’/21-09-1978), μετονομασθὲν ἐν συνεχείᾳ εἰς Ἐκκλησιαστικὸν Γυμνάσιον, ἀπὸ δὲ τοῦ ἔτους 1980 ἱδρύθη καὶ λειτουργεῖ ἐπίσης Ἐκκλησιαστικὸν Λύκειον (ΦΕΚ 207/τ. Α’/09-09-1980).
          Καθ᾽ ὅλην τὴν ὑπερτριακονταετῆ λειτουργίαν τῶν ἀνωτέρω σχολείων ἀπεφοίτησε ἱκανὸς ἀριθμός μαθητῶν, πλεῖστοι ἐκ τῶν ὁποίων ἐσταδιοδρόμησαν  καὶ σταδιοδρομοῦν εὐδοκίμως εἰς διαφόρους θέσεις, οὐ μόνον τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τοῦ Δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ τομέως.
             Ὡς ἐκ τοῦ ῥόλου καὶ τῆς ἀποστολῆς του τὸ νῦν ὀνομαζόμενον Γενικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Λύκειον-Γυμνάσιον ἀπευθύνεται εἰς ἄρρενας μαθητάς, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ σπουδάσουν τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην ἢ καὶ νὰ ἱερωθοῦν, καλύπτοντες κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον τὰς πολλὰς καὶ διαρκεῖς ἀνάγκας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τελευταίως δὲ καὶ Ἐκκλησιῶν ὁμοδόξων κρατῶν, εἰς ἱερεῖς καὶ εἰς μορφωμένα καὶ δυναμικὰ στελέχη.
          Τούτου δοθέντος, τυχὸν προσπάθειαι μετατροπῆς τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου-Γυμνασίου εἰς μικτὸν σχολεῖον ἀρρένων καὶ θηλέων οὐ μόνον θὰ ἀντέβαινε πρὸς τὴν καθωρισμένην ἀποστολήν του, ἀλλὰ θὰ προεκάλει καὶ ζητήματα ἠθικῆς τάξεως ἐκ τοῦ συγχρωτισμοῦ μαθητῶν καὶ μαθητριῶν, ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς χώρους τοῦ Οἰκοτροφείου.
          Πρὸς ἀποφυγὴν δὲ οἱασδήποτε παρεξηγήσεως τονίζομεν ὅτι τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα δὲν ὑποκρύπτουν τὴν παραμικρὰν ἐκ μέρους ἡμῶν διάθεσιν ὑποτιμήσεως ἢ περιφρονήσεως τῶν νεανίδων μαθητριῶν καὶ τοῦ γυναικείου φύλου ἐν γένει, ἀλλὰ ἁπλῶς προβάλλουν τὴν πεποίθησιν ὅτι οὐδεμίαν θέσιν ἔχουν αἱ νεάνιδες μαθήτριαι ἐν μέσῳ μαθητῶν, τινῶν ἐξ αὐτῶν καὶ ὑποψηφίων κληρικῶν, ἀγόντων μάλιστα τὴν ἐφηβικὴν ἡλικίαν.
Ἐξ ἄλλου, αἱ νεάνιδες, αἱ ὁποῖαι ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν εἰς τὴν Θεολογικὴν ἐπιστήμην καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, δύνανται νὰ ἐγγραφοῦν καὶ νὰ φοιτήσουν εἰς τὰ λοιπὰ Γενικὰ Λύκεια, τινὰ τῶν ὁποίων, εἰρήσθω ἐν παρόδω, εἰς τὴν πόλιν τῆς Φλωρίνης εὑρίσκονται σχεδὸν ἐγγὺς τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου, καὶ διὰ τῶν Εἰσαγωγικῶν Ἐξετάσεων νὰ εἰσέλθουν εἰς τὰς Θεολογικὰς Σχολάς.
          Ὅθεν, ἐλπίζοντες ὅτι εἰς τὸ πλαίσιον τῶν πολλῶν καὶ σπουδαιοτάτων ἁρμοδιοτήτων Ὑμῶν, θὰ τείνητε εὐήκοον οὖς καὶ θὰ εἰσηγηθῆτε τὴν διὰ καταλλήλων νομικῶν διατάξεων δέουσαν ῥύθμισιν τοῦ σχετικοῦ ζητήματος, διασφαλίζοντες κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον τὴν συνέχισιν καὶ περαιτέρω τόνωσιν τῆς ὁμαλῆς καὶ εὐρύθμου λειτουργίας τῶν Γενικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων-Γυμνασίων τῆς Πατρίδος μας, συμβάλλοντες ταυτοχρόνως εἰς τὴν ἐπιτυχῆ ἐπιτέλεσιν τῆς ὑψηλῆς παιδαγωγικῆς, Θεολογικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς ἀποστολῆς των, διατελοῦμεν,   
           
Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου