Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού επιπέδου, Α’ Περιόδου 2014



ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και
 Εισαγωγικού επιπέδου, Α’ Περιόδου 2014


 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης » .
2. Το Π.∆. 146 /2010 (ΦΕΚ 239 Α΄) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας »
3. Tην αριθ. 38200 / 1136 / 11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών –

 Μεταφορών & ∆ικτύων «Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου »
4. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 16046/425/Φ.310/02-03-2012 εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών.
5. Την µε αρ. πρωτ. 3214/18-06-2013 απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας για την συγκρότηση
 επιτροπής διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.


Αποφασίζουµε

1. Προκηρύσσουµε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού επιπέδου.

2. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν µε χρήση του Μηχανογραφικού Συστήµατος Θεωρητικής Εξέτασης
 Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) για την εξέταση των Ραδιοερασιτεχνών, στην αίθουσα
εξετάσεων της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

3. Ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η 07-04-2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα έναρξης η 08:30 π.µ

4. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας µέχρι τις 28-03-2014 ηµέρα Παρασκευή

5. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόµου από όποιον έχει έννοµο
συµφέρον σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /07-06-2010) και εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής




 Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας




 Γιώργος ∆ακής

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Χρον. Αρχείο + Οικ. φακ.
2. Πίνακας Ανακοινώσεων

Πίνακας Αποδεκτών
1. Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
 Τµήµα Προδιαγραφών & Ηλεκτρ. Εφαρµογών
2. Ραδιολέσχη Φλώρινας
3. Μέλη επιτροπής εξετάσεων
4. Γραφείο Τύπου ΠΕ Φλώρινας
5. Κοινοποίηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
 5.1 ∆/νση Μετ/ρων & Επικ/ων Π.Ε. Κοζάνης
 5.2 ∆/νση Μετ/ρων & Επικ/ων Π.Ε. Καστοριάς
 5.3 ∆/νση Μετ/ρων & Επικ/ων Π.Ε. Γρεβενών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου