Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

EΠIΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


                                                            ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863


Ἀριθμ. Πρωτ.: 1208

 Ἐν Φλωρίνῃ τῇ  26ῃ Αὐγούστου 2014
            Πρὸς
τὸν Ἐξοχώτατον
κ. Ἀντώνιον Κ. Σαμαρᾶν
Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος
Μέγαρον Μαξίμου
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Κοινοποίησις: Ἐντιμότατον κ. Μάκην Βορίδην, Ὑπουργὸν Ὑγείας,
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
         

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
          Ἔχοντες χρέος καὶ εὐθύνην νὰ προασπισθῶμεν τὸ καλὸν τοῦ λογικοῦ ποιμνίου, τὸ ὁποῖον ἐνεπιστεύθη εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, Σᾶς ἀπευθύνομεν τὴν ἀνὰ χεῖρας ἐπιστολήν, προκειμένου νὰ ἐκφράσωμεν τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὴν ἀνησυχίαν ἡμῶν διὰ θέματα σχετιζόμενα πρὸς τὸν σημαντικὸν καὶ ἄκρως εὐαίσθητον χῶρον τῆς δημοσίου Ὑγείας.

Συγκεκριμένως, ἀναφερόμεθα εἰς τὰς μεγάλας, ἐνίοτε τραγικάς, ἐλλείψεις μονίμου ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, τὰς ὁποίας καθημερινῶς ἀντιμετωπίζουν τόσον τὸ Γενικὸν Νοσοκομεῖον Φλωρίνης «Ἑλένη Θ. Δημητρίου» ὅσον καὶ τὸ «Μποδοσάκειον» Νοσοκομεῖον Πτολεμαΐδος, ἐλλείψεις αἱ ὁποῖαι καθιστοῦν τοὐλάχιστον προβληματικὴν τὴν ἐκ μέρους των παροχὴν ὑπηρεσιῶν ὑγείας, ἐνῷ γίνονται πρόξενοι μεγάλης ταλαιπωρίας διὰ τοὺς ἀσθενοῦντας πολίτας, οἱ ὁποῖοι προσφεύγουν εἰς τὰ συγκεκριμένα νοσηλευτικὰ ἱδρύματα πρὸς ἀναζήτησιν τῆς πολυτίμου θεραπείας των.
Ἐπιπροσθέτως ἐπισημαίνομεν τὴν κατεπείγουσαν ἀνάγκην ἐξευρέσεως οἰκονομικῶν πόρων διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Φλωρίνης, διότι, δυστυχῶς ἀλλὰ ἀληθῶς, ἡ συνέχισις τῆς λειτουργίας του πέραν τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου καθίσταται ἀμφίβολος ἢ μᾶλλον ἀδύνατος, ὡς πληροφορούμεθα ἐκ τῶν ἐκεῖ ἐργαζομένων ἰατρῶν καὶ νοσηλευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται ἀπὸ καιροῦ διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν χρονίων προβλημάτων, τὴν ἀνατροπὴν τῶν κακῶς κειμένων καὶ τὴν βελτίωσιν τῶν ἐν γένει ὑφισταμένων συνθηκῶν.
Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, ὡς ἀκρῖται φυλάττοντες Θερμοπύλας, γνωρίζομεν ἀνέκαθεν νὰ δίδωμεν ἀξιοπρεπεῖς καὶ ἐπιμόνους ἀγῶνας, πρὸς ἐπίτευξιν ἐντίμων καὶ δικαίων στόχων καὶ τὸ αὐτὸ πράττομεν σήμερον.
Ἀγωνιζόμεθα μὲ τοὺς ἰατροὺς καὶ τοὺς νοσηλευτὰς καὶ ὁλόκληρον τὴν τοπικὴν κοινωνίαν διὰ τὴν στελέχωσιν τῶν ἀνωτέρω Νοσοκομείων μὲ μόνιμον ἰατρικὸν καὶ νοσηλευτικὸν προσωπικόν, διὰ τὴν ἐνίσχυσιν καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸν τῶν ὑποδομῶν καὶ τῶν ἐργαστηρίων των καὶ διὰ τὴν γενναίαν χρηματοδότησιν τῆς λειτουργίας των, οὕτως ὥστε οἱ κάτοικοι τῆς παραμεθορίου περιοχῆς ἡμῶν νὰ ἀπολαμβάνουν ὑψηλῶν ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν ἐπιπέδου συγχρόνου Εὐρωπαϊκοῦ κράτους.
          Κύριε Πρωθυπουργέ, ἡ κατάστασις εἶναι ὄντως δραματική, καὶ ἐν μέσῳ κρίσεως καθίσταται δραματικωτέρα. Δὲν ὑπάρχουν πλέον περιθώρια ἐφησυχασμοῦ καὶ ἀδρανείας. Παρακαλοῦμεν καὶ ἀναμένομεν τὰς ἐκ μέρους Σας πρωτοβουλίας καὶ ἐνεργείας, προκειμένου νὰ διασφαλισθῇ ἡ ὕπαρξις καὶ λειτουργία τῶν Νοσοκομείων τῆς περιφερείας ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποφευχθῇ πάσῃ θυσίᾳ ἡ, ἐλλείψει προσωπικοῦ καὶ χρημάτων, ἐπαπειλουμένη ἀναστολὴ λειτουργίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Φλωρίνης, ἡ ὁποία θὰ βυθίσῃ εἰς μείζονα ἀπόγνωσιν τοὺς εὐγενεῖς, ἀγωνιστὰς ἀλλὰ καὶ ἐντόνως πληγέντας ὑπὸ τῆς κρίσεως κατοίκους τῆς ἀκριτικῆς καὶ παραμεθορίου ταύτης περιοχῆς τῆς Ἑλλάδος.
          Ἐλπίζοντες εἰς τὴν ἄμεσον καὶ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀνταπόκρισίν Σας εἰς τὰ ἀνωτέρω τεθέντα ζητήματα, διατελοῦμεν,


Μετὰ τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου