Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

         
                                                                               
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
                ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                       Φλώρινα, 29-01-2014
       Αρ. Πρόσκ.: -4-                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: -47-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :
1.   Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2.   Γεώργιο Απιδόπουλο   
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3.   Χρήστο Μπαρδάκα
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4.   Μιχαήλ Καρακόλη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5.   Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη  
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6.   Αριστείδη Αριστείδου  
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7.   Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8.   Νικόλαο Ευαγγέλου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9.    Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10.  Νικόλαο Αλεξιάδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11.  Σωτήριο Τσορμπάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12.  Πέτρο Σερίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
13.  Θεόδωρο Δημόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
14.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Δημήτριο Λουκά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Δημήτριο Θεοφανίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Νικόλαο Δούμτση
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Ευστάθιο Κωνσταντινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Ρόζα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Σταύρο Παπασωτηρίου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Θεόφιλο Σεχίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Χρήστο Κασκαμανίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Τραϊανό Ρασάικο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Στέφανο Μαυρουδή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Παναγιώτα Φιλιππίδου - Παλτατζή
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Ευάγγελο Γκέκτση
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασιλική Παπαναστασίου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 2 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00΄ μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨»
Εισηγήτρια κα Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2015»
Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
3.
«Καθορισμός αποζημίωσης ανά παράσταση εκτελεστών μπάντας Φιλαρμονικής»
Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
4.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας, σχετικά  με τη συμπληρωματική έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για υλοποίηση στα πλαίσια δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”»
Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
5.
«Μίσθωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6.
«Αιτήσεις των Δασικών Συνεταιρισμών Πολυποτάμου “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” και Πολυποτάμου για παράταση χρόνου υλοτομίας των συστάδων 2β2 και 2α  του δημοτικού δασοκτήματος Πολυποτάμου»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
7.
«Έγκριση χορήγησης προκαταβολής 5% του συμβατικού αντικειμένου για το έργο: «Ανάπλαση κτιρίων, χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.  
8.
«3η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο ¨Αποτύπωση και νομιμοποίηση των αυθαιρέτων σχολικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 
9.
«Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου: ¨Ανάπλαση χώρου πρώην ζωολογικού κήπου¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.  
10.
«Έγκριση της παραλαβής του παραδοτέου της Φάσης Γ’  ¨Διαμόρφωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων – Εξέταση σκοπιμότητας των προτεινόμενων λύσεων με εφαρμογή πολυκριτηριακής ανάλυσης¨  της μελέτης ¨Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 11.
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2015»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 
12.
«Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ»
Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13.
«Σχετικά με ανταλλαγή Δημοτικών ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Δήμου Φλώρινας»
 Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14.
«Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Καυκάσου στο ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΝΠΙΔ για την υλοποίηση προγράμματος Leader ως και για την μακροχρόνια λειτουργία του προγράμματος αυτού».
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
15.
«Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Νίκης στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΠΙΔ για την υλοποίηση προγράμματος Leader ως και για την μακροχρόνια λειτουργία του προγράμματος αυτού».
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
16.
«Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Αλώνων για χρήση αποθήκευσης των αρχείων του Νομού Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
17.
«Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τριποτάμου για χρήση αποθήκευσης των αρχείων του ΙΚΑ Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
18.
«Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας (Μπάντα)»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1)  Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                          
2)  Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
     – Οικονομικού Τμήματος                                                                               
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                              ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ                                                                                                     
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
3)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Νικόλαο Μουρατίδη
4)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
5)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
6)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
7)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης

8)  Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου