Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Απαγόρευση αλιείας Πρέσπες, Ζαζαρη, Χειμαδιτιδα, Πετρών


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 06 / 04 / 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1550Χ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Προς: όπως ο Πίνακας Διανομής
Ταχ. Δν/ση : Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο
Πληροφορίες : Νικολαΐδης Χ.
Τηλέφωνο : 2385350545
Fax : 2385054539
Τ.Κ. : 53100
Θέμα : « Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειμαδίτιδα,
Ζάζαρη, Πετρών, στην τεχνητή λίμνη φράγματος Κολχικής και στην
λιμνοδεξαμενή Τ.Δ. Σκοπού, Νομού Φλώρινας ».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ
Π . Ε . Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Σ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών

ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών
Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
2. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και
ποταμών και προστασίας αυτών»
3. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των
προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
5. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης
θεμάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες διατάξεις»
6. Την εφαρμογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης »
7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για τη διατήρηση των
ιχθυοαποθεμάτων στις τοπικές λίμνες.
9. α Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Τμήμα Αλιείας Φλώρινας,
β. τις αυτοψίες των υπαλλήλων,
γ. τις μαρτυρίες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων καθώς και
δ. τις σχετικές εισηγήσεις αλιευτικών συλλόγων και φορέων διαχείρισης για
απαγορεύσεις αλιείας.
10. Την διαπίστωση ότι: άμεση συνέπεια της υπεραλίευσης και της παράνομης αλιείας είναι
η μείωσης των αποθεμάτων ιχθύων. Η συνέχιση της αλόγιστης εκμετάλλευσης των
φυσικών πόρων αγνοώντας τη βιολογική πραγματικότητα (αναπαραγωγή, είσοδο
νεοεισερχόμενων ατόμων στον ιχθυοπληθυσμό) οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των
1
ιχθυοαποθεμάτων και θα συρρικνώσει σημαντικά τα ήδη πενιχρά εισοδήματα των
επαγγελματιών αλιέων. Αναφορικά με τις περιόδους των απαγορεύσεων, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι τα περισσότερα είδη ψαριών, και κυρίως το γριβάδι που αποτελεί στόχο
τόσο των επαγγελματιών όσο και των ερασιτεχνών αλιέων, λαμβάνοντας υπόψη τις
κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής ,αναπαράγονται κυρίως το μήνα Μάιο.
Αποφασί ζ ο υ μ ε
1. Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την
προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών, ως εξής :
Μικρή Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστημα από 25η Απριλίου 2015 και ώρα 12η
μεσημβρινή, έως και 10η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Μεγάλη Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστημα από 25η Απριλίου 2015 και ώρα 12η
μεσημβρινή, έως και 5η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η Μεσημβρινή.
Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα και Πετρών, κατά το χρονικό διάστημα από 27η Απριλίου 2015
και ώρα 12η μεσημβρινή, έως και 05η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Φράγμα Κολχικής, κατά το χρονικό διάστημα 27η Απριλίου 2015 ώρα 12η μεσημβρινή,
έως και 05η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Λιμνοδεξαμενή Τ.Δ. Σκοπού, κατά το χρονικό διάστημα από 27η Απριλίου 2015 ώρα
12η μεσημβρινή, έως και 05η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.
2. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις
βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
3. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη Δημοτική Αστυνομία όπου υπάρχει
Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση Δασών του Νομού για τις
περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι
παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70,
Ν. 1740/87 και 2040/92.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2
Πίνακας Διανομής
Αποδέκτες προς ενέργεια :
1. Αστυνομική Δ/νση Φλώρινας, Τρύπη 1, Φλώρινα Τ.Κ. 53100 (με την εντολή να διατάξουν τα υπό την
εποπτεία τους αστυνομικά τμήματα για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας).
2. Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Αμυνταίου, Αγ. Παρασκευής 6 , Τ.Κ. 53200 Αμύνταιο. (Με την εντολή να
εντείνει τους ελέγχους για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.)
3. Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Αγ. Γερμανού (Με την εντολή να εντείνει τους ελέγχους για την πιστή
εφαρμογή της παρούσας.)
4. Αστυνομικός Σταθμός Ολυμπιάδας (Με την εντολή να εντείνουν τους ελέγχους για την εφαρμογή της
παρούσας).
5. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Φλώρινας, για δημοσιοποίηση ( pressf l @ otene t .gr)
6. Αστυνομικό Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πύλης, Τ.Κ. 53077.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση :
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Υδατ/γειών & Εσωτερικών Υδάτων, Συγγρού
150, Τ.Κ.17671, Καλλιθέα Αττικής
2. Εισαγγελία Φλώρινας, Μ. Αλεξάνδρου 113, Φλώρινα Τ.Κ. 53100
3. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Διοικητήριο,
Τ.Κ.50100, Κοζάνη
4. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, Τμήμα Αλιείας, Διοικητήριο,
Τ.Κ.52100, Καστοριά
5. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας, Διοικητήριο Τ.Κ.58200 Έδεσσα
6. Δήμο Αμυνταίου, Γρ. Νικολαΐδη 2, (Με την εντολή να αναρτήσουν αντίγραφο της παρούσας στα
δημοτικά διαμερίσματα για ενημέρωση των κατοίκων τους.)
7. Δήμο Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης (Με την εντολή να αναρτηθεί αντίγραφο της παρούσας στα
δημοτικά διαμερίσματα των παραλίμνιων Τ.Δ. της λίμνης Χειμαδίτιδας για ενημέρωση των
κατοίκων τους.)
8. Δήμο Πρεσπών, Λαιμός, Τ.Κ. 53100 (Με την εντολή να αναρτηθεί αντίγραφο της παρούσας στα
δημοτικά διαμερίσματα για ενημέρωση των κατοίκων τους.)
9. Κυνηγετικό Σύλλογο Αμυνταίου, Ι. Δραγούμη 10, Τ.Κ.53200 Αμύνταιο
10. Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Φλώρινας, Στ. Δραγούμη 15, Τ.Κ.53100, Φλώρινα
11. Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Κοζάνης «Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ», Επισκόπου Βενιαμίν 4, Τ.Κ.50100, Κοζάνη.
12. Δ/νση Δασών Ν. Φλώρινας, Τ.Κ. 53100
13. Αλιευτικό Σύλλογο Πρεσπών, Ψαράδες, Τ.Κ. 53077
14. Αλιευτικό Σύλλογο «ο ΚΥΠΡΙΝΟΣ», Λαιμός, Τ.Κ. 53077
15. Αλιευτικό Σύλλογο Αετού-Λιμνοχωρίου, Αετός, Τ.Κ. 53075.
16. Αλιευτικό Σύλλογο Αγίου Παντελεήμων, Άγιος Παντελεήμων, Αμύνταιο Τ.Κ. 53200.
17. Αλιευτικό Σύλλογος Επαγγελματιών Λίμνης Βεγορίτιδας – Η ΜΠΕΓΝΑ, Άγιος Παντελεήμων
Αμυνταίου, Τ.Κ. 53200
18. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Τ.Κ. 53077-Άγιος Γερμανός, Πρέσπες
3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου