Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή κ. Αντωνιάδη
Σχετ: Ερώτηση 830/16- 3- 2015

Σε απάντηση του Υπηρεσιακού Σημειώματός σας με το οποίο κοινοποιείται  η ανωτέρω σχετική ερώτηση με θέμα τα « σοβαρά προβλήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την υποχρηματοδότηση μέσω του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσων», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1 . Στο άρθρο 79 παρ. 2 του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ  Α' 143) προβλέπεται  σχετικά με τις πολυετείς υποχρεώσεις του ΠΔΕ ότι κάθε έτος ο Υπουργός Οικονομίας , Υποδομών , Ναυτιλίας και Τουρισμού , εκδίδει απόφαση περί του συνόλου των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της ανάληψης της συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Επιπλέον και σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 4 του ίδιου νόμου 4270/2014 προβλέπεται ότι οι πιστώσεις για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφονται στον Προυπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας. Υποδομών,  Ναυτιλίας και Τουρισμού και σε συνέχεια με αποφάσεις του Υπουργού, κατανέμονται σε κάθε Περιφέρεια τόσο στο εθνικό όσο και στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.
3. Η κατανομή γίνεται με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τις υπάρχουσες ανάγκες με προτεραιότητα τις πλέον επείγουσες και ανελαστικές.
4. Στο άρθρο 10 της Απόφασης με αρ. 4299/14- 1- 2015 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα την « Κατανομή πιστώσεων Προυπολογισμού  Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015 στις Περιφέρειες», που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Κρατικού Προυπολογισμού 2015, προβλέπεται ότι κατανέμεται ποσό ύψους  7.500.000, 00 ευρώ για έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5. Επισημαίνεται ότι το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη δεδομένης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. Έτσι το 2009 δαπανήθηκαν για έργα χρηματοδοτούμενα από αμιγώς εθνικούς πόρους 2.455 εκατ. Ευρώ έναντι 1.412 το 2012 και 700 εκατ. Ευρώ το 2014.
6. Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού (ενδεχόμενη αύξηση πιστώσεων) στην υλοποίηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας ,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κατά τη διάρκεια του έτους και με βάση την τρέχουσα εκτέλεση του Προγράμματος.
7. Ειδικά αναφέρεται ότι για το Περιφερειακό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους και λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών των προγραμμάτων των Περιφερειών , στο παρελθόν έχουν διατεθεί επιπλέον πιστώσεις από αυτές που είχαν αρχικά προυπολογισθεί και κατανεμηθεί με τις ανάλογες Υπουργικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα το 2013 προυπολογίστηκαν ποσά ύψους 160 εκατ. Ευρώ και λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών διατέθηκαν τελικά 362, 92 εκατ. Ευρώ. Αντίστοιχα, το 2014 είχα προυπολογισθεί ποσά ύψους 120 εκατ. Ευρώ και διατέθηκαν τελικά 190 εκατ. Ευρώ.
8. Η απόφαση 4299/14/2015 του τότε Υπουργού Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας κατανέμει το ποσό 7.500.00 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φυσικά το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί, όπως συνέβη και την προηγούμενη χρονιά όπου αρχικά ήταν 8.000.000 (ποσό ίσο σχεδόν με το φετινό) και διαμορφώθηκε στα 13.000.000 όταν η απορρόφηση έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Όταν η απορρόφηση φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα και αν φυσικά το επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι θα δοθεί και πάλι αύξηση.
9. Η εγκύκλιος ΠΔΕ 2015 αναφέρει ρητά ότι: Έργα των οποίων δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής σύμβασης μέχρι 30/09/2014 δύνανται  να ενταχθούν στις υφιστάμενες ΣΑΕΠ, ως νέα έργα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5. 5. 1. Α.

10. Έργα των ΕΑΠ συμβασιοποιημένα που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταφέρονται σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο σε νέα ΣΑΕΠ της Περιφέρειας. Η μεταφορά των υπολοίπων συμβασιοποιημένων έργων στις ΣΑΕ της αρμόδιας Περιφέρειας γίνεται χωρίς τον περιορισμό της απένταξης κάποιου άλλου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου