Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφων Ζ.Αλεξιάδη και του Αναπληρωτή Υπουργού Χριστόφορου Βερναδάκη στην ερώτηση του Βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη με θέμα : Το δημογραφικό πρόβλημα οδηγεί την ΕλλάδαΑπάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφων Ζ.Αλεξιάδη στην ερώτηση του Βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη με θέμα: Το δημογραφικό πρόβλημα οδηγεί την Ελλάδα σε βέβαιη εξαφάνιση.Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.6730/5.7.16 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης, και μας διαβίβασε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12.05.2016), ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4223/2013, όπως ισχύει, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα οριζόμενα στο νόμο περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
Γ. Πέραν των ανωτέρω, περαιτέρω μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης δύναται να εξεταστούν στα πλαίσια μελλοντικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων και πάντοτε λαμβανόμενων υπόψη των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αυτό.  Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Χριστόφορου Βερναδάκη στην ερώτηση του Βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη με θέμα : Το δημογραφικό πρόβλημα οδηγεί την Ελλάδα σε βέβαιη εξαφάνιση σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) όπως ισχύει προβλέπονται για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους υπαλλήλους του κράτους και των ν.π.δ.δ. οι εξής οικογενειακές διευκολύνσεις: Προσαύξηση της μετά τον τοκετό άδειας μητρότητας κατά δύο (2) μήνες κάθε φορά, σε περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω (εδαφ.β,ʼπαρ.1 του άρθρου 52 του Υ.Κ.)
Χορήγηση με πλήρεις αποδοχές διαστήματος τριών (3) μηνών της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου (εδαφ.βʼ,παρ.1 του άρθρου 53 Υ.Κ.)
Παράταση του μειωμένου ωραρίου που χορηγείται στο γονέα τέκνου έως τεσσάρων (4)ετών για δύο (2)ακόμη έτη στην περίπτωση γέννησης τέταρτου τέκνου (εδαφ.δʼ,παρ.2 του άρθρου 53 Υ.Κ.)
Περαιτέρω, για τους υπαλλήλους μονογονείς προβλέπεται η προσαύξηση της μετʼ αποδοχών άδειας ανατροφής κατά ένα (1) μήνα ή του κατά μία ώρα μειωμένου ωραρίου κατά έξι (6) μήνες (εδαφ.γʼ,παρ.2 του άρθρου53 Υ.Κ.)
Ειδικότερα για τους υπαλλήλους γονείς πολυδύμων προβλέπονται τα εξής :
Προσαύξηση της άδειας λοχείας κατά ένα(1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός (εδαφ.γʼ,παρ.1 του άρθρου 52 Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3801/09)
Χορήγηση επιπλέον άδειας ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός (εδαφ.εʼπαρ.2 του άρθρου 53 Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 6 του ν.4210/13)
Ως προς τη δυνατότητα μετάθεσης πολυτέκνων και τέκνων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007),δεν είναι δυνατή μετάθεση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων χωρίς αίτηση τους, ενώ η μετά από αίτηση υπαλλήλου μετάθεσή του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.
Ως προς τη χορήγηση επιδόματος απομακρυσμένων-παραμεθορίων προβλέπονται τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4354/2015, το επίδομα των  απομακρυσμένων-παραμεθορίων  περιοχών της παρ.2 του άρθρου 15 του ν.4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις, έως την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, με την οποία θα καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαμβανόμενων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών .
Περαιτέρω, ως προς τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα απόσπασης, είτε με ένστολο (άρθρο 21 του ν.2946/2001,όπως ισχύει) , είτε με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο σε παραμεθόριες περιοχές (άρθρο 7 του ν.287/1976).Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι με στη μεν πρώτη περίπτωση τυχόν αρνητική γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς, ενώ στη δεύτερη περίπτωση για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας, η απόσπαση διενεργείται χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων.
Τέλος, με το νομοσχέδιο για το ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση που αναρτήθηκε προς διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr (6-13.7.2016) και θα προωθηθεί άμεσα προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, προτείνεται δυνατότητα απόσπασης στις περιοχές που υπηρετεί ο/η σύζυγος ή ο σύμβιος /συμβία κατά την  έννοια του άρθρου 1 του ν.4356/2015, προκειμένου η συνυπηρέτηση ως θεσμός να διευρυνθεί και να αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
Ως προς τα λοιπά ερωτήματα που τίθενται αρμόδιος να απαντήσει είναι ο Υπουργός Οικονομικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου