Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΝ ΕΝΟΠΛΟΥ ΛΗΣΤΕΙΑΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863

                                                       

                                                                                                                                  Ἐν Φλωρίνῃ τῇ  11ῃ Μαρτίου 2013

Ἀριθμ. Πρωτ.: 448


Πρὸς
τὸν Ἐντιμότατον Ὑπουργὸν
Δημόσιας Τάξης καὶ Προστασίας του Πολίτη                                                 
κ. Νικόλαον Δένδιαν
Εἰς Ἀθήνας

           
Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ,
            διὰ τῆς παρούσης ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀπευθυνθῶμεν προσωπικῶς εἰς Ὑμᾶς, προκειμένου νὰ διατυπώσωμεν θερμοτάτους εὐχαριστηρίους καὶ συγχαρητηρίους λόγους, ὁμοῦ μετὰ τῆς εὐαρεσκείας ἡμῶν, διὰ δύο ἄξια στελέχη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τὰ ὁποῖα κοσμοῦν καὶ τιμοῦν διὰ τῆς ἐν γένει παρουσίας καὶ δραστηριοποιήσεώς των τὴν θέσιν καὶ τὸ λειτούργημα τὸ ὁποῖον ἐπιτελοῦν, ὡς καὶ διὰ τοὺς ὑπηρετοῦντας ἀστυνομικοὺς εἰς τὴν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν Φλωρίνης.
            Συγκεκριμένως, ἀναφερόμεθα εἰς τὸν Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Φλωρίνης, Ταξίαρχον κ. Πέτρον Λάτμον καὶ εἰς τὸν Διοικητὴν τοῦ Τμήματος Ἀσφαλείας Φλωρίνης, Ἀστυνόμον Β’ κ. Ἀπόστολον Παραστατίδην, χάρις εἰς τὰς πρωτοβουλίας, προσπαθείας καὶ συντονισμένας ἐνεργείας τῶν ὁποίων, τῇ συνδρομῇ τῶν Α’ καὶ Β’ Ὁμάδων Πρόληψης καὶ Καταστολῆς Ἐγκληματικότητας τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Φλωρίνης, ἀπετράπη ἔνοπλος ληστεία εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὴν Κυριακὴν 3ην Μαρτίου ἐ.ἔ.
            Εἰς καιροὺς καὶ χρόνους, καθ᾽ οὓς ἡ Πατρὶς ἡμῶν ὑφίσταται ποικίλας δοκιμασίας, ἡ μετὰ συγκινητικῆς ἀφοσιώσεως ἐπιτέλεσις τοῦ καθήκοντος, ὡς καὶ πᾶσα ἐνέργεια ὑπηρετοῦσα τὸ Ἐθνικὸν καὶ κοινωνικὸν καλὸν καθίστανται ἀξιάγαστον καὶ ἀξιομίμητον ὑπόδειγμα δι᾽ ὅλον τὸν λαόν μας, ἐμπεδώνουν δὲ ἔτι περισσότερον τόσον τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας εἰς τὴν ψυχὴν τῶν πολιτῶν ὅσον καὶ ἐμπιστοσύνης πρὸς τοὺς ἐνστόλους λειτουργοὺς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
            Ἐπὶ δὲ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾽ Ὑμᾶς πᾶσαν παρὰ Θεοῦ Χάριν καὶ εὐλογίαν, διατελοῦμεν,   
           
Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου