Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

46 ειδικευμένοι εργάτες στη Λ’ ΕΠΚΑ (Κοζάνη-Φλώρινα)

Πρόσληψη εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με τίτλο «Χάραξη Οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και Σύνδεση με τον Κάθετο Άξονα Κοζάνης – Φλώρινας», της Λ΄ ΕΠΚΑ. Οι θέσεις είναι:
46 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ.500 04, υπόψιν κ. Μαυροδήμου (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 05/06/2013 έως 11/06/2013).
Αναδημοσίευση από: http://www.e-dimosio.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου