Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 29 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ.

         

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
              ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                  Φλώρινα, 24-10-2013
              ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         
                                                                                                        Αριθ.  Πρωτ.: -600-
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                
Αρ. Πρόσκλησης: -37-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :


1. Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2. Μιχαήλ Καρακόλη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Παναγιώτη Μαβίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Χρήστο Μπαρδάκα
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Νικόλαο Ευαγγέλου
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Αθανάσιο Μπέλτσο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Νικόλαο Αλεξιάδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Δημήτριο Λουκά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10. Ευάγγελο Σταυρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Γρηγόριο Σαπουντζή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
13. Αριστείδη Αριστείδου
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.   Αιμίλιο Ασπρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.   Κωνσταντίνο Τσακμάκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.   Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.   Γεώργιο Απιδόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.   Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.   Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.   Ευάγγελο Στάιο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.   Ευδοξία Κωτσαλίδου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.   Όλγα Μούσιου – Μυλωνά
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
29.   Τραϊανό Πετκάνη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.   Γεώργιο Σταύρου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.   Γεώργιο Σαχινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.   Βασίλειο Καραντζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Τραϊανό Ρασάικο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 29 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση (β΄ πρόσκληση μετά την ματαίωση συνεδρίασης στις 22 Οκτωβρίου 2013 λόγω μη υπάρξεως απαρτίας) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1
«Σχετικά με την έγκριση της απόφασης 71/2013 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην «Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 – 31/12/2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Κεσίδου, Διευθύντρια Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2
«Σχετικά με εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 2α και 2β2 του Δημοτικού Δάσους Πολυποτάμου
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.
3
«Παραλαβή διαχειριστικής μελέτης του κατά νομή δάσους Τ.Κ. Κλαδοράχης του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.
4
«Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 3α του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Κρατερού»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.
5
« Σχετικά με διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2013»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
6
«Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2013»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
7
«Σχετικά με τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
8
«Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.      
9
«Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου χρήσης 2013 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10
«Επιστροφή λόγω αυτόματης ανάκλησης της χρηματοδότησης καταβληθέντων ποσών»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
11
«Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 28 ν.11389/1993 (Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  για την παραλαβή του ¨Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Φλώρινας¨ και ¨Προμήθεια οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης¨»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12
«Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 για τις ¨Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Φλώρινας 2013 - 2014¨»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
13
«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Δροσοπηγής Δ.Ε. Περάσματος¨»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
14
«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Περίφραξη αύλειου χώρου 2ου Λυκείου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
15
«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Κρηπιδότοιχοι»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
16
«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Κατολίσθηση πρανών τμήματος Ηλία Βυζάντ稻
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
17
«Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τον αριθμό αδειών Υπαιθρίου Πλανοδίου και Στάσιμου Εμπορίου που θα παραχωρηθούν από το Δήμο Φλώρινας για το έτος 2014»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18
«Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό τιμής για τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και τις αποζημιώσεις ιδιοκτησιών στην περιοχή Πολεοδομικής Μελέτης γειτονιάς ¨Τσιφλίκι¨ Δήμου Φλώρινας με εξώδικο συμβιβασμό»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19
«Σχετικά με τον εορτασμό της 101ης επετείου απελευθέρωσης της Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20
«Έκδοση λευκώματος της χορωδίας του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21
«Eπιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22
«Επιχορήγηση Πολιτιστικού, Μορφωτικού, Λαογραφικού, Αθλητικού Συλλόγου Νομού Φλώρινας ¨Το σπίτι της γυναίκας¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23
«Παραχώρηση χώρου για τη μετεγκατάσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24
«Επιχορήγηση του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας». 
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25
«Eπιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ¨Μ.Ε.Α.Ο ΦΙΛΥΡΙΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
26
«Eπιχορήγηση Πολιτιστικού, Μορφωτικού,  Αθλητικού Συλλόγου ¨Π.Μ.Α.Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ  ΣΚΟΠΙΑΣ¨»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
27
«Επιχορήγηση του Φ.Σ.Φ. ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨ Φλώρινας για τη διοργάνωση της 20ης Χορωδιακής Συνάντησης 2013»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
28
«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 76 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010)»
Εισηγητής κ. Αντώνιος Σίπκας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
1) Βουλευτή ΝΔ                                                                                      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 3) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                               Αντώνιος Γ. Σίπκας
 4) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
    – Οικονομικού Τμήματος                                                                                                 
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                   
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 5) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
6) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 7) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
 9) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)
11)Τοπικό τύπο Δήμου ΦλώριναςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου