Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
              ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                  Φλώρινα, 13-02-2014

       

       ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         

                                                                                                                                                Αριθ.  Πρωτ.: - 78   -
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                
Αρ. Πρόσκλησης: -4-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
(αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 17 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00΄ σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1
«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007»
Εισηγητής κος Δήμος Χαρίτου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
2
«Παράταση χρόνου υλοτομίας του δασικού τμήματος 2 του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κρατερού, κατόπιν αιτήσεως του Δασικού Συνεταιρισμού Κρατερού»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
3
«Έγκριση της υπ. αριθμ. 19/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την επανέγκριση Πίνακα Οικονομικής  Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας .
4
«Σχετικά με  τη συγκρότηση  Επιτροπής Παραλαβής  Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας άνω των 2.934,70 € του άρθρου 67 παρ. 1 Π.Δ. 28/80 & άρθρου 70 παρ. 1 Π.Δ. 28/80, για το έτος 2014»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5
«Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη με τίτλο: "Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας"»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6
«Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014 για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την προμήθεια λιπαντικών με πρόχειρο διαγωνισμό, λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
8
«Έγκριση της υπ΄ αριθ. 38/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9
«Εκμίσθωση αγρών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10
Έγκριση  1ου  Α.Π.Ε.  και  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου  «Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.11
«Έγκριση της υπ' αριθμ. 14/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στην τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων στην πόλη της Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12
«Έγκριση της υπ' αριθμ. 15/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στο να τοποθετηθούν κολωνάκια στην οδό Ολυμπιάδος του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13
«Έγκριση της υπ'αριθμ. 16/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στην χορήγηση άδειας καταλληλότητας χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14
«Παραχώρηση οικοπέδου στο Δήμο Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15
«Συνδιοργάνωση ημερίδας από τον Δήμο Φλώρινας και την Ε.Π.Σ. Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16
«Σχετικά με την ψήφιση δαπανών εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας έτους 2014»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17
«Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18
«Αποδοχή ποσού 2.000,00 € από την εταιρεία «HELLENIC DUTY FREE SHOPS» για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης του Δημοτικού Σχολείου Άνω Καλλινίκης και απόδοσή τους στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
1) Βουλευτή ΝΔ                                                                                      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 3) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                                    Αντώνιος Γ. Σίπκας
 4) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
    – Οικονομικού Τμήματος                                                                                                   
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                    
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 5) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
6) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 7) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
 9) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)

11)Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου