Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου


Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου στις 9 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1.      Συγκρότηση «Κοινωνικής Σύμπραξης Κοινωνικών Φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής καi βασικής υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
2.      Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος με την ένταξη νέου έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικών Οδών στην ΤΚ Βαρικού», με προϋπολογισμό 615.000,00 € και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.
3.      Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος με την ένταξη νέου έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δ.Ε. Αετού», με προϋπολογισμό 615.000,00 € και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.
4.      Τροποποίηση της με αριθμό 01/2015  απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά «Παράταση παραχώρησης των καταστημάτων ΟΕΚ Ι&ΙΙ στον Δήμο Αμυνταίου».
5.      Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην ΤΚ Νυμφαίου.
6.      ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην ΔΚ Αμυνταίου (περιοχή ΚΑΦΚΑ).
7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του δικηγόρου Μαυρίδη Κυριάκου που αφορά την υπόθεση περί αναγκαιότητας ή μη άσκησης έφεσης στο αρμόδιο δικαστήριο κατά της απόφασης 170/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας.
8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Διαγραφή οφειλής της εταιρείας
9.      « ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»
10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 20572/15-07-2010 πράξης παραχώρησης χρήσης έκτασης στην ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
11.  Παραχώρηση χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων στον Τ.Ο.Ε.Β. Πετρών.
12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα.
13.  Τροποποίηση της με αριθμό 04/2015 Απόφασης δημοτικού συμβουλίου ως προς το σκέλος 1.Η.
14.  Εκποίηση ακινήτων στην ΤΚ Πεδινού για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικήςέκτασης στην ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα και καθορισμός όρων δημοπράτησης.
16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Λεβαίας και καθορισμός όρων δημοπράτησης.
17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Βεγόρων  και καθορισμός όρων δημοπράτησης.
18.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Εξοπλισμός Γεώτρησης ΤΚ Λεχόβου».
19.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κρασπεδώσεις-Πεζοδρομήσεις Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα»
20.  Ορισμός Επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση Βαρικού».
21.  Ορισμός Επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αετού».
22.  Ορισμός Επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΕΤΟΥ».
23.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση οδικού δικτύου Αμυνταίου- Σωτήρα -Νέου Κόμβου».
24.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου»
25.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «΄Εργα Υποδομής σε δασικές εκτάσεις του Δήμου Αμυνταίου».
26.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση –Συντήρηση πλατείας και αποκατάσταση οδοστρωμάτων Μανιακίου».\
27.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων εξωτερικού δικτύου ΤΔ Λιμνοχωρίου».
28.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΛΛΗΣ».
29.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «΄Υδρευση Αμυνταίου».
30.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Επισκευή-συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Τ. Κοινοτήτων ΑΕΤΟΥ».
31.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης-Αποχέτευσης ΤΚ Βαρικού».
32.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή νέων φρεατίων και συντήρηση υφιστάμενων ΤΚ Λεχόβου».
33.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης Τοπικής Κοινότητας Ασπρογείων».
34.  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση Τμήματος αποχέτευσης στην ΤΚ Λεχόβου».
35.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.
36.  Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
37.  Συνδιοργάνωση Καρναβαλιού έτους 2015  του Δήμου Αμυνταίου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξινού Νερού.
38.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την  κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 27/2015 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
39.  Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων  έτους 2015.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου