Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου


Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου στις 12 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Μετεγκατάσταση της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου.
2.                  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκποίηση έκτασης στην κτηνοτροφική ζώνη Αγίου Παντελεήμονα.
3.                  Συγκρότηση Α/θμιων και Β/θμιων συμβουλίων Θεάτρων Κινηματογράφων & Δημοσίων Θεμάτων.
4.                  Έγκριση της με αριθμό 60 /2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου «Τροποποίηση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2012».
5.                  Ανάκληση της με αριθμό 275/12 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την Έγκριση της με αριθμό 49/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού λόγω (9) μηνης άδειας με αποδοχές για ανατροφή παιδιού (άρθρου 60 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων») της υπαλλήλου του Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου κας Παστίδου Κωνσταντίνας
6.                  Εγκριση της με αριθμό 63/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
7.                  Εγκριση της με αριθμό 64/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την εισηγητική έκθεση της Δ.Η.Κ.Ε.Α., για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής για το έτος 2013.
8.                  Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου και ορισμός νέου.
9.                  ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Δεξαμενή ΄Υδρευσης Τ.Κ. Αετού».
10.              Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου«Δεξαμενή ΄Υδρευσης Τ.Κ. Αετού».
11.              Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Προμελέτη έργου για εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα».
12.              Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Αναγνώριση του δρόμου που συνδέει τις Τ.Κ. Ασπρογείων - Περικοπής ως μοναδικού δημοτικού δρόμου .
13.              Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λιάσης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου