Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ποντιακής Διαλέκτου στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμαμτα Τοπικής Εμβέλειας», Α.Π. 7 και Α.Π. 8 , που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκών Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τη με αριθμ. πρωτ. 1537/74/12-12-13 απόφαση Δ.Σ.(ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46ΨΖΣΠ-ΠΛΜ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : 18/12/2013 – 10/01/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου