Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Νέα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμυνταίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης
και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη νέων δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.     

Όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε προγενέστερη πρόσκληση  στα ακόλουθα προγράμματα, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 10-03-2014 έως Παρασκευή 14-03-2014 
κάθε μέρα 15:30 – 21:00
Nέες εργατικές κατοικίες (1ο ΕΠΑ.Λ Αμυνταίου)
τηλ: 23860-22175
Emailkdbmamyntaio@hotmail.com
http://www.kdvm-amyntaiou.co.nf/

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Τα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:

1)      ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ (25ΩΡΕΣ)
     Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) "Καινοτομία –  Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση  Επιχειρήσεων"  έχει ως  γενικό σκοπό να  εφοδιάσει  τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους  με  βασικές  γνώσεις,  δεξιότητες  και  ικανότητες  που  θα  τους  επιτρέπουν να  κατανοούν  την  έννοια   της  καινοτομικής  επιχειρηματικότητας στο σύγχρονο οικονομικό – κοινωνικό περιβάλλον,  να αναζητούν και να αναγνωρίζουν νέες καινοτομικές ιδέες και δυνατότητες για αξιοποίησή τους,  να κατανοούν όλο τον επιχειρηματικό κύκλο και τις απαιτήσεις του, να μπορούν να εφαρμόσουν  εργαλεία για διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και τη διαχείριση ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος. Απώτερος στόχος είναι να αυξήσει την ροπή των συμμετεχόντων προς την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με προοπτικές  και το αυτενεργείν γενικότερα.

2)      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (25ΩΡΕΣ)

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) "Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή" έχει ως γενικό σκοπό να αναπτύξει στους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους ένα βασικό προβληματισμό για τα μοντέλα και τις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων στις σύγχρονες κοινωνίες, για το νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει τον καταναλωτή όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που λαμβάνει και σε σχέση με την προστασία  της υγείας και της αγοραστικής του δύναμης, καθώς και για το ευρύτερο πλαίσιο δικαιωμάτων και δυνατοτήτων που έχει και απορρέουν από την ιδιότητά του ως πολίτη.

3)      ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (25ΩΡΕΣ)

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) "Οικολογικές λύσεις για το σπίτι" έχει ως γενικό σκοπό να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους με βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν υλικά και πρακτικές στο οικιακό τους περιβάλλον (κατοικία) που να συμβάλλουν στην ποιότητα της ζωής τους και στην αειφορία.

4)      ΠΡΚΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣΣ (ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (25ΩΡΕΣ)

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) "Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής" έχει ως γενικό σκοπό να καλλιεργήσει στους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους ένα βασικό προβληματισμό για τη σχέση της τροφής με την ανθρώπινη υγεία και να τους ενισχύσει με πρακτικές γνώσεις προκειμένου να
αναπτύξουν έναν προσωπικό κώδικα διατροφικών συνηθειών που να προάγουν την υγεία και να προωθούν την αειφορία.

5)      ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (25ΩΡΕΣ)

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) "Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες" έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους με βασικές γενικές γνώσεις σχετικά με τη σωματική και ψυχική υγεία και την πρόληψή της, όπως επίσης για την πρακτική αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών της καθημερινής ζωής.


6)      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA(25ΩΡΕΣ)

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) με τον τίτλο  "Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)" είναι η  εξοικείωση των επιμορφουμένων με  τα περιβάλλοντα (εργαλεία) και τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα. Οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να γνωρίσουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν  τις σύγχρονες υπηρεσίες και τα περιβάλλοντα της κοινωνικής δικτύωσης, όπως και τις δυνατότητες που αυτά διανοίγουν, αλλά να κατανοήσουν και τις επιπτώσεις τους στην προσωπική ζωή και καθημερινότητα  και τις κοινωνικές πρακτικές, καθώς  και στον κόσμο  της οικονομίας και της εργασίας.


7)      Διαχείριση εργασιακού άγχους – εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (25ΩΡΕΣ)

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) είναι να γνωρίσουν και κατανοήσουν οι συμμετέχοντες την έννοια του εργασιακού άγχους, τους δυνητικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία του καθώς και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του εργασιακού άγχους και της ευρύτερης κοινωνικής συμπεριφοράς. Επίσης, σκοπός της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες απλές δεξιότητες διαχείρισης του εργασιακού άγχους και λήψης αποφάσεων για την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την προσωπική τους ζωή. 


8)      ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (25ΩΡΕΣ)

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου τους. Οι δεξιότητες αυτές συνδέονται άμεσα με τη κατανόηση των εννοιών της προτεραιότητας, της κατανομής της ατομικής δραστηριότητας και της οργάνωσης  της εργασιακής, ατομικής και οικογενειακής ζωής. Η συμμετοχή στις συναντήσεις του θεματικού αυτού αντικειμένου θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν μια νέα οπτική σε σχέση με τον τρόπο αξιοποίησης του ατομικού τους χρόνου στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική τους ζωή. 


9)      ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ (25ΩΡΕΣ)

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων αναφορικά με το ζήτημα της σύγχρονης κοινωνικής κρίσης, καθώς και να τους ενεργοποιήσει για την ανάληψη δράσης με στόχο να αντιμετωπιστούν οι κυριότερες  κοινωνικές συνέπειές της, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 


10)   ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (25ΩΡΕΣ)

Ο σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου (προγράμματος) είναι να φέρει τους εκπαιδευόμενους σε επαφή με την ιστορία του τόπου όπου ζουν και εργάζονται, δίνοντας ειδική έμφαση σε ιστορικά γεγονότα που παρά το γεγονός ότι έχουν τοπικό χαρακτήρα, συνδέονται άρρηκτα με την εθνική μας ιστορία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία της περιοχής προσφέροντας πολύτροπες αναγνώσεις του παρελθόντος και αναδεικνύοντας την ενότητα της ιστορικής επιστήμης για την κατανόηση του παρελθόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου