Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργία


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Τηλ.: 2385350400
Fax: 2385350401

Φλώρινα, 19 Μαρτίου 2014


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργία


Τα επεξεργασμένα αστικά λύματα αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική πηγή νερού, η χρήση της οποίας μπορεί να συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων μιας περιοχής.

Πέραν των σημαντικών ωφελειών που αφορούν στο περιβάλλον, υπάρχουν και οικονομικά οφέλη τα οποία συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργία αφορούν κυρίως στην εξοικονόμηση των ήδη χρησιμοποιούμενων υδατικών πόρων καθώς και στην προστασία των υδάτινων αποδεκτών, στη μείωση του κόστους ενέργειας για άντληση πόσιμου νερού, π.χ. από τις γεωτρήσεις και τους ποταμούς και στη μείωση των απαιτούμενων για τις καλλιέργειες ποσοτήτων χημικών λιπασμάτων, καθώς τα επεξεργασμένα αστικά λύματα είναι πλούσια σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, η ανάπτυξη υποδομών συλλογικών αρδευτικών δικτύων για την αξιοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στις περιοχές των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων εξασφαλίζει στους αγρότες σταθερή και αξιόπιστη παροχή νερού.
Στην περιοχή της Φλώρινας υλοποιείται ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Ε.Ε.Α.Λ.). Το ερευνητικό πρόγραμμα εκπονείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτείται από το 3ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Ν. Φλώρινας.
Για να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων μπορεί να λειτουργήσει ως περιβαλλοντικά και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση στη διαχείριση νερού, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα, διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο «Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργία» την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Φλώρινας.
Συγκεκριμένα, σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι:
·                     Η αξιολόγηση της ποιότητας της επεξεργασμένης εκροής της Ε.Ε.Α.Λ. Αμυνταίου με στόχο τη διερεύνηση της καταλληλότητας της για την άρδευση παρακείμενων αγροτικών εκτάσεων. Η αξιολόγηση εστιάζει στην ύπαρξη ή όχι κινδύνων για το έδαφος, τις καλλιέργειες της περιοχής, τα συστήματα άρδευσης και τον άνθρωπο.
·                     Η διερεύνηση της μέγιστης ποσότητας του ανακτημένου νερού της Ε.Ε.Α.Λ. Αμυνταίου, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής μέσω και της ανάμειξης των επεξεργασμένων λυμάτων με καθαρό νερό με βάση τις ανάγκες των καλλιεργειών και τις ιδιαιτερότητες της ευρύτερης περιοχής.
·                     Ο σχεδιασμός των απαιτούμενων υποδομών για την αξιοποίηση της επεξεργασμένης εκροής με βάση τις καλλιέργειες και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου