Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863


Ἀριθμ. Πρωτ.: 541
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ  25ῃ Ἀπριλίου 2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 75η
Περὶ τῆς γονυκλισίας τὶς Κυριακὲς
καὶ τὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου


Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο,
τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες
καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ
τῆς Μητροπολιτικῆς ἡμῶν περιφερείας.

Ἀγαπητά μου πνευματικὰ παιδιά, Χριστὸς Ἀνέστη!

Ἐν μέσῳ τῆς παρούσης Ἀναστασίμου καὶ χαρμοσύνου περιόδου, κατὰ τὴν ὁποία πανηγυρίζουμε τὸ σπουδαιότερο γεγονὸς τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας, δηλαδὴ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀνεπανάληπτη νίκη Του ἐπὶ τοῦ θανάτου, θεωροῦμε σκόπιμο νὰ ασχοληθοῦμε μὲ ζήτημα σημαντικὸ καὶ οὐσιῶδες, τὸ ζήτημα τῆς γονυκλισίας σὲ ὅλες τὶς Κυριακὲς τοῦ ἔτους καὶ τὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Ὀφείλουμε, ἐν πρώτοις, νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, ἰδίως δὲ τὸν 20ὸ Κανόνα τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀπαγορεύονται ῥητῶς καὶ κατηγορηματικῶς οἱ γονυκλισίες ὅλες τὶς Κυριακὲς τοῦ ἔτους, ὅπως καὶ τὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Ἐπὶ πλέον, ἑρμηνεύοντας τὸν συγκεκριμένο Κανόνα, Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καθὼς καὶ σχετικὲς ἀποφάσεις Συνόδων ἀλλὰ καὶ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπαγορεύουν σαφῶς τὶς γονυκλισίες κατὰ τὶς συγκεκριμένες περιόδους, καὶ τοῦτο διότι ὁ χαρμόσυνος καὶ Ἀναστάσιμος χαρακτῆρας ὅλων τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου, δὲν ταιριάζει μὲ τὶς γονυκλισίες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἐκδηλώσεις μετανοίας καὶ τοῦ κατὰ Θεὸν πένθους.
Κατόπιν αὐτῶν ὁρίζουμε ὅτι στὶς Ἐνορίες τῆς Μητροπολιτικῆς ἡμῶν περιφερείας καὶ στὶς λατρευτικὲς συνάξεις, οἱ ὁποῖες τελοῦνται στὴν καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰν Μητρόπολιν, δὲν ἐπιτρέπεται ἡ γονυκλισία ὅλες τὶς Κυριακὲς τοῦ ἔτους καὶ τὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου κατὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων στὸ «Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν…», οἱ λειτουργοὶ καὶ οἱ πιστοί, ὡστόσο, μποροῦν νὰ κλίνουν τὴν κεφαλή τους τὴν ὥρα ἐκείνη ὡς ἐκδήλωση προσκυνηματικῆς καὶ λατρευτικῆς στάσεως ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ κατανοήσετε τὴν σημασία τοῦ θέματος τούτου καὶ ὅτι θὰ μεριμνήσετε γιὰ τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν τήρηση τῆς λειτουργικῆς τάξεως, ὅπως αὐτὴ ἔχει καθορισθεῖ ἀπὸ αἰώνων ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀποφεύγοντες οἱανδήποτε ἀλλοίωση τοῦ χαρακτῆρα τῆς Θείας Λατρείας, διατελοῦμεν,

Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου