Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

761 προσλήψεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων στο Αμύνταιο…..

Πρόσληψη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας 761 ατόμων, επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την Εκτέλεση σωστικών ανασκαφών στους προϊστορικούς οικισµούς εντός των ορίων του Ορυχείου πεδίου Αµυνταίου ΦΛΩΡΙΝΑ, για το χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών µε δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου.
146 Π.Ε. Αρχαιολόγων
15 Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και ελλείψει αυτών ∆.Ε. Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
6 Τ.Ε. Μηχανικών
594 ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε
τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε
περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν
πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της
υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, Σιδηροδροµικού Σταθµού 8, Φλώρινα ΤΚ
53100, Υπόψιν κ. Π. Χρυσοστόµου (τηλ. επικοινωνίας: 23850-28206), εντός προθεσµίας πέντε (5)
εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της
εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.diavgeia.gov.gr ) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr ) και της
ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( από 02-03-2015 έως 06-03-2015
και από 8:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ.).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Δείτε ΕΔΩτην Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου