Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " ΑΘΛΗΣΗΣ για ΟΛΟΥΣ"‏

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Για την πρόσληψη επτά (7) Γυμναστών ΠΕ  – Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ωριαία αντιμισθία)




Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου, ύστερα από α) Την αριθ. 35/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου β) Την αριθ. ΑΠ: 25583/20-09-2013 (ΦΕΚ 2613/16-10-2013, ΑΔΑ: ΒΛΛΗΓ-ΔΟΓ) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση επτά (7) ατόμων ειδικότηταςΠτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,με ωριαία αντιμισθία,  έως 30-06-2014 και γ) Την αριθ. ΑΠ: 32167/13/11/2013 έγκριση Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ περιόδου 2013- 2014 του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου ΠΑγΟ.
Προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:
α) Τέσσερις (4) γυμναστές- στριες με ειδικότητα πτυχίου ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ (Γυμναστική,  Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Χειροσφαίριση, Πετοσφαίριση).
β) Δύο (2) γυμναστές –στριες  με ειδικότητα ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.
γ) Ένα (1) γυμναστή - στρια με ειδικότητα ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών
2) Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
3) Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ).

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1)        Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.
2)        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3)        Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4)        Επικυρωμένη φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
5)        Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
6)        Βεβαίωση Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
7)        Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
8)        Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
9)        Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (wwwamyntaio.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης- Αθλητισμού, Δήμου Αμυνταίου, Γρηγορίου Νικολαϊδη 2- 532 00 Αμύνταιο, υπόψη κ. Μπούτση Παναγιώτη (τηλ. 2386350165). Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναιδέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή την ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, όπου θα πρέπει να δηλώνουν:
1) Εάν και σε ποια προγράμματα και σε ποιο Δήμο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο.
2) Σε ποια προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας (μέχρι τρείς).

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν γίνονται δεκτές.
Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση θα δηλώσουν υποχρεωτικά σε ποιο πρόγραμμα ενδιαφέρονται να απασχοληθούν.
Οι προσληφθέντες καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και κανονισμούς της σύμβασης καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι του Ν.Π.Δ.Δ. όσο αφορά στην κάλυψη ωρών, το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν παρέχοντας στο Ν.Π.Δ.Δ. το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η  ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του Νομού Φλώρινας και θα αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αμυνταίου, στα ΚΕΠ του Δήμου Αμυνταίου και στοsite του Δήμου Αμυνταίου (www.amyntaio.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΤΖΗΓΑΣ ΘΩΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου