Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863
                Ἐν Φλωρίνῃ τῇ  31ῃ Μαρτίου 2014
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Ἐπιθυμοῦμεν νὰ εὐχαριστήσωμεν καὶ νὰ συγχαρῶμεν δημοσίως τὴν Ἕνωσιν Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως (ΕΛΜΕ) Φλωρίνης διὰ τὴν ἐκ μέρους της προσφορὰν τροφίμων, πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τὴν ἐξασφάλισιν χρειωδῶν μέσων διαβιώσεως διὰ δοκιμαζομένους καὶ ἀπόρους συνανθρώπους μας, ἰδίως εἰς τοὺς παρόντας δυστήνους καιρούς.
Εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὁ Πανοικτίρμων Ὕψιστος νὰ χαρίζῃ πλουσίαν τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν Χάριν Του εἰς τὰ μέλη τῆς ΕΛΜΕ Φλωρίνης καὶ τὸ παράδειγμά τους νὰ εὕρῃ καὶ πολλοὺς ἄλλους μιμητὰς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου