Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Κήρυξη εφαρμογής Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Μείωσης των Εκπομπών Αιωρούμενων Σωματιδίων


Ταχ. Δνση:Περιοχή ΖΕΠ


Κοζάνη,


19-1-2015


501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Αρ. Πρωτ.:
οικ.6678/219
Πληροφορίες
:
Δημ. ΑλβανόςΤηλέφωνο
:
2461351474
Προς : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Θέμα
:
Κήρυξη εφαρμογής Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Μείωσης των Εκπομπών Αιωρούμενων Σωματιδίων  (ΑΣ10) στους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου και Φλώρινας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη :
1.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.   Το Π.Δ 146/2010 (ΦΕΚ 239/27-12-2010/Α΄) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3.   Την υπ’ αριθ. οικ.70601 (ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013) Κ.Υ.Α. με τίτλο «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια»

4.   Την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823 (ΦΕΚ 3274/Β/23-12-2013) τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5-ΗΛ/Φ29/16027/6-8-2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄1403/6-9-201) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.   Την υπ’αρίθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238 (ΦΕΚ 5/Β/3-1-2014) ΚΥΑ με τίτλο : «Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια».
6.   Το υπ’ αριθμ.186098/31-12-2013 έγγραφο Υ.ΠΕ.Κ.Α «Διευκρινήσεις επί του άρθρου 7 (κήρυξη εφαρμογής των βραχυπροθέσμων μέτρων….) της ΚΥΑ 70601(ΦΕΚ 3272/Β/23-12-2013 ) για την εφαρμογή της ΚΥΑ υπ’ αριθμ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ23823 (ΦΕΚ 3274/Β/23-12-2013)
7.   Το με Α.Π. 37/19-1-2015 έγγραφο του Κέντρου Περιβάλλοντος με τις μετρήσεις των σταθμών μέτρησης Ατμοσφαιρικής ρύπανσης Πετρανών, Οικισμού ΔΕΗ, Καρυοχωρίου, Φιλώτα, Αναργύρων, Φλώρινας και Βεύης σύμφωνα με τις οποίες τα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων.
8.   Τις  προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
9.   Την από 19-1-2015 Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την κήρυξη των παρακάτω βραχυχρόνιων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια για την ενημέρωση και προστασία του πληθυσμού, ανάλογα με τις συγκεντρώσεις των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.Α) Στο χωρικό επίπεδο του Δήμου Κοζάνης

Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου:
Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση – δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.
Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

Β) Στο χωρικό επίπεδο των Δήμων Φλώρινας και Εορδαίας

α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου:
Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση – δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.
Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό:
            Σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει τον χρόνο παραμονής σε αυτούς ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

γ. Μέτρα μείωσης των εκπομπών από εστίες καύσης:
·         Συστήνεται η αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας με εξαίρεση την περίπτωση που είναι ο μοναδικός τρόπος θέρμανσης και σύσταση για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας.
·         Συστήνεται η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18ο C σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερμικής άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας.
·         Απαγορεύεται η λειτουργία αποτεφρωτικών κλιβάνων.
·         Απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση σε ανοιχτούς χώρους.

δ. Βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης των εκπομπών από βιομηχανικές-βιοτεχνικές δραστηριότητες:
          Περιορισμός σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των δραστηριοτήτων. Ο περιορισμός αποδεικνύεται με στοιχεία μείωσης παραγωγής ή και της κατανάλωσης καυσίμου σε σχέση με το μέσο όρο λειτουργίας των προηγούμενων επτά (7) ημερών.

ε. Βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης των εκπομπών από κυκλοφορία οχημάτων:
Συστήνεται η εφαρμογή κανόνων οικολογικής οδήγησης και συμπεριφοράς (όπως : οδήγηση με χαμηλότερη ταχύτητα, μείωση των συνεχόμενων εναλλαγών γκαζιού-φρένου, αλλαγή στο σωστό χρόνο των ταχυτήτων κ.α.) κατά μήκος των οδικών αξόνων αστικών περιοχών.

Γ) Στο χωρικό επίπεδο του Δήμου Αμυνταίου

α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου:
Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση – δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.
Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.


β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό:
Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό. 

Δ) Βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης των εκπομπών από την λειτουργία των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε.
·         Συστήνεται η ενίσχυση διαβροχής δρόμων διακίνησης εξορυσσόμενων υλικών.
·         Συστήνεται η ενίσχυση διαβροχής μεταφερόμενων υλικών στις κεφαλές των ταινιόδρομων τέφρας.
·         Συστήνεται ο έλεγχος ταχύτητας οχημάτων των εργολάβων.

Η έναρξη ισχύος των μέτρων ορίζεται από 19-1-2015 και ώρα 19:00 έως 22-1-2015 και ώρα 19:00, οπότε η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί και σε περίπτωση που απαιτηθεί θα ανακοινωθούν νέα μέτρα.
     Ο Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας          Θεόδωρος Καρυπίδης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 1. Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Αμαλιάδος 17,
115 23 ΑΘΗΝΑ
 1. Υ.ΠΕ.Κ.Α
Υπόψη κ. Δημήτρη Σταματιάδη
Πατησίων 147
112 51 ΑΘΗΝΑ
3.     Δ.Ε.Η.  Α.Ε.
     Χαλκοκονδύλη 30
104 32  ΑΘΗΝΑ
4.     Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
     Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5
117 43 ΑΘΗΝΑ
5.     Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(για ενέργεια σε Δήμους και Υπηρεσίες)
ΕΝΤΑΥΘΑ
6.     Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)
Αδριανουπόλεως 24
551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Περιοχή ΖΕΠ
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.
 2. Γραφειο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
 3. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Ενέργειας και Μεταφορών.
 4. Δήμο Κοζάνης
 5. Δήμο Εορδαίας
 6. Δήμο Φλώρινας
 7. Δήμο Αμυνταίου.
 8. Πυροσβεστική Υπηρεσία Δήμου Φλώρινας.
 9. Πυροσβεστική Υπηρεσία Δήμου Εορδαίας.
 10. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΤΑΥΘΑ
18.  Δ/νση Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής-ΕΝΤΑΥΘΑ
19.  Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης
20.  Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μ.Μ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου