Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΣ.-ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

          

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
              ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                          Φλώρινα, 29-08-2013
              ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         
                                                                                                                   Αριθ.  Πρωτ.: -498 -
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                
Αρ. Πρόσκλησης: -29-

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :


1. Ιωάννη Βοσκόπουλο 
Δήμαρχο Φλώρινας
2. Μιχαήλ Καρακόλη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Παναγιώτη Μαβίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Χρήστο Μπαρδάκα
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Νικόλαο Ευαγγέλου
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Αθανάσιο Μπέλτσο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
8. Νικόλαο Αλεξιάδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
9. Δημήτριο Λουκά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
10. Ευάγγελο Σταυρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
11. Γρηγόριο Σαπουντζή
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
12. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
13. Αριστείδη Αριστείδου
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Αντιγόνη Λαζαρίδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
15.  Γεώργιο Αργυρόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
16.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
17.  Αντώνιο Ζαέκη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
18.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
19.  Πέτρο Ανθόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
20.  Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
21.  Αιμίλιο Ασπρίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Τσακμάκη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
24.  Γεώργιο Απιδόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
25.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
26.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
27.  Ευάγγελο Στάιο
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
28.  Ευδοξία Κωτσαλίδου
Δημοτική Σύμβουλο  Φλώρινας
29.  Όλγα Μούσιου – Μυλωνά
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
30.  Τραϊανό Πετκάνη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
31.  Γεώργιο Σταύρου
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
32.  Γεώργιο Σαχινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας
33.  Βασίλειο Καραντζίδη
Δημοτικό Σύμβουλο  Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 02 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1
«Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
2
«Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
3
«Συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης TOWN TWINNING»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
4
«Eπιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού  Πολιτιστικού Συλλόγου Κορυφής-Τριβούνου ‘Η ΕΛΠΙΣ’  »
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5
«Eπιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού  Συλλόγου ‘Μελιτεύς’ Μελίτης»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
6
«Eπιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ‘Σάρισες’ Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7
«Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 133/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας
8
«Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 134/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας
9
«Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 135/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας
10
«Έγκριση ένταξης έργων στο 3ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π 2007-2013) του Τ.Π.Α.-Π.Ε. Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
1) Βουλευτή ΝΔ                                                                                      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 3) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                       
 4) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                                 
    – Οικονομικού Τμήματος                                                                              Τραϊανός Ηλ. Ρασάικος              
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                                                                   
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 5) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
6) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 7) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
 9) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)

11)Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου