Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Μέχρι και σήμερα οι αιτήσεις για την πρόσληψη 587 ατόμων στην ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων

Τα συγκεκριμένα άτομα θα συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με στόχο τη διενέργεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στις ζώνες και Ε του οικισμού Ανάργυροι ΙΧ στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου για τις ανάγκες της.
Οι ειδικότητες είναι οι εξής:
(560) ΥΕ Εργατών
(1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
(4) ΤΕ Μηχανικών / Πολιτικών Έργων Υποδοµής
(2) ΤΕ Γραφιστών
(1) ΠΕ Προγραµµατιστών Η/Υ
(3) ΤΕ ∆ιοικητικού
(3) ΤΕ Λογιστών
(1) ΤΕ Τεχνικών Η/Υ
(10) ∆Ε Σχεδιαστών
(1) ∆Ε Τεχνικών Η/Υ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κου Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η προκήρυξη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου