Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΝΑΝ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863


Ἀριθμ. Πρωτ.: 1359                                                 Ἐν Φλωρίνῃ τῇ  24ῃ Σεπτεμβρίου 2013


Πρὸς
τὸν Ἐντιμότατον
 κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον
Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς

          Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ,
          Διὰ τῆς παρούσης ἐπιστολῆς ἐπιθυμοῦμεν νὰ προβάλωμεν καὶ νὰ στηρίξωμεν ἓν κατεπειγούσης ἀνάγκης αἴτημα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς μας καὶ τῆς τοπικῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητος, τὸ ὁποῖον τυγχάνει τῆς καθολικῆς ἀποδοχῆς τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλεως Φλωρίνης, τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου
Ἐκπαιδεύσεως καὶ τοῦ ΠΥΣΔΕ Ν. Φλωρίνης ἀλλὰ καὶ τοῦ συνδικαλιστικοῦ ὀργάνου ἐκπροσωπήσεως τῶν καθηγητῶν, ἤτοι τῆς ΕΛΜΕ Φλωρίνης.
          Συγκεκριμένως, καὶ ἐν ὄψει τῆς καταργήσεως τῆς Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς (ΕΠΑ.Σ.) Φλωρίνης, αἰτούμεθα τὴν ἵδρυσιν Ἑσπερινοῦ Ἐπαγγελματικοῦ-Τεχνολογικοῦ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) εἰς τὴν πόλιν τῆς Φλωρίνης, ἡ ἀναγκαιότης τοῦ ὁποίου καθίσταται ἐπιτακτικὴ ἐν μέσῳ, μάλιστα, τῆς παρούσης σοβαρωτάτης καὶ παρατεταμένης οἰκονομικῆς καὶ γενικωτέρας κρίσεως, ὑπὸ τῆς ὁποίας πλήττεται τελευταίως ἡ Ἑλλάς, ὅλως ἰδιαιτέρως δὲ ἡ Δυτικὴ Μακεδονία καὶ ἡ Μητροπολιτική μας περιφέρεια.
          Τὰ σχετικὰ στοιχεῖα εῖναι ἀμείλικτα, Κύριε Ὑπουργέ. Ἡ Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας καταρρίπτει διαδοχικὰ ἀρνητικὰ ρεκόρ, κυρίως εἰς τὸν τομέα τῆς ἀνεργίας. Συμφώνως δὲ πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς
Eurostat διὰ τὸ 2012, ἐπὶ συνόλου 270 περιφερειῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ Δυτικὴ Μακεδονία κατατάσσεται πρώτη εἰς τὴν ἀνεργίαν τῶν νέων 15-24 ἐτῶν μὲ ποσοστὸν 72,5% (!!) καὶ πέμπτη εἰς τὴν ἐν συνόλῳ ἀνεργίαν μὲ ποσοστὸν 29,9%!!
Ἐπὶ πλέον, συμφώνως πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ἡ ἀνεργία εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν ἐγγίζει, τὸ δεύτερον τρίμηνον τοῦ 2013, τὸ ποσοστὸν τοῦ 32,9%, ὁδηγοῦσα αὐτὴν εἰς τὴν θλιβερὰν πρώτην θέσιν πανελληνίως.
          Τούτων δοθέντων, θεωροῦμεν ὅτι ἡ ἵδρυσις Ἑσπερινοῦ ΕΠΑ.Λ. εἰς τὴν πόλιν καὶ τὸν Νομὸν Φλωρίνης, ἓνα κατ᾽ ἐξοχὴν ἐνεργειακὸν Νομόν, θὰ καλύψῃ κατὰ τρόπον ἱκανοποιητικὸν τὸ κενὸν τῆς καταργουμένης ΕΠΑ.Σ., προσφέρουσα οὐσιαστικὴν διέξοδον εἰς τοὺς νέους ἄνω τῶν εἴκοσι ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν δύνανται  νὰ ἐγγραφοῦν εἰς τὸ ἤδη λειτουργοῦν πρωινὸν ΕΠΑ.Λ.
          Διὰ τῆς συστάσεως Ἑσπερινοῦ ΕΠΑ.Λ. θὰ ἔχουν μοναδικὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐγγραφοῦν, νὰ φοιτήσουν καὶ νὰ ἐξειδικευθοῦν, ἀκολούθως δὲ νὰ τύχουν ἐπαγγελματικῆς ἀπασχολήσεως εἰς τὰ τοπικὰ ἐργοτάξια καὶ ἐργοστάσια τῆς ΔΕΗ ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν ἰδιωτικὸν τομέα.
          Πέραν τούτου, ἡ ἵδρυσις Ἑσπερινοῦ ΕΠΑ.Λ. κρίνεται πλήρως καὶ ἀμέσως ὑλοποιήσιμος, καθ᾽ ὅσον δύναται νὰ χρησιμοποιηθοῦν αἱ ὑφιστάμεναι ὑλικοτεχνικαὶ ὑποδομαὶ καὶ ὁ ἐργαστηριακὸς ἐξοπλισμὸς τῆς καταργουμένης ΕΠΑ.Σ., νὰ στελεχωθῇ δὲ διὰ τοῦ ἤδη ὑπηρετοῦντος ἐμπείρου καὶ ἐξειδικευμένου ἐκπαιδευτικοῦ δυναμικοῦ, ἐνῷ καὶ ὁ ἀριθμὸς ὅσων νέων ἄνω τῶν εἴκοσι ἐτῶν ἔχουν ἐκδηλώσῃ ἐνδιαφέρον ἐγγραφῆς ἀνέρχεται εἰς τὰ ἑβδομήκοντα ἐννέα καὶ πλέον ἄτομα, συμφώνως πρὸς τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 29/23-09-2013 ἔγγραφον, τὸ ὁποῖον ἀπέστειλε πρὸς ἡμᾶς ὁ Διευθυντὴς τῆς ΕΠΑ.Σ. Φλωρίνης κ. Νικόλαος Ἰωάννου.
          Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ, λαμβανομένων ὑπ᾽ ὄψιν ὅλων τῶν προαναφερθέντων λόγων, προσδοκῶμεν ὅτι θὰ ἐπιδείξητε προσωπικὸν ἐνδιαφέρον διὰ τὴν ἐξέτασιν τοῦ αἰτήματος ὁλοκλήρου τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας, μελετῶντες καὶ εἰσηγούμενοι τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν Ἑσπερινοῦ ΕΠΑ.Λ. εἰς τὴν Φλώριναν, γεγονὸς τὸ ὁποῖον θὰ προσφέρῃ πνοὴν ζωῆς καὶ προοπτικὴν εἰς τὴν νεολαίαν τῆς ἀκριτικῆς μας περιοχῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ μέλλον τοῦ τόπου μας, καὶ διατελοῦμεν,
Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου